WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS MYSŁOWICE

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS MYSŁOWICE

Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia na zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w budynku klubu przy ul. Sportowej 2. 

 

termin 1 : 25.06.2020 o godzinie 19:15 

termin 2 : 25.06.2020 o godzinie 19:30 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MKS MYSŁOWICE:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Przez Prezesa Klubu, wybór Przewodniczącego zebrania. 

2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku zebrania.
4. Wybory Komisji: Mandatowo - skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2020
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
7. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.